360GB (1GB/ ngày) + Miễn phí Youtube + Miễn phí xem TV360

960.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360GB (1Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube, Messenger + Miễn phí TV360 Basic

1200.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180GB (1Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube, Messenger + Miễn phí TV360 Basic

600.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30GB (1G/ ngày) + Miễn phí Facebook, TikTok, Youtube, Messenger + Miễn phí xem TV360 Basic

100.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 360 phút gọi ngoại mạng

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 180 phút gọi ngoại mạng

720.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 30 phút gọi ngoại mạng

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ngày)

840.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút +360 phút gọi ngoại mạng

1080.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (1Gb/ ngày)

420.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (1gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 180 phút gọi ngoại mạng

540.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút gọi ngoại mạng

90.000đ đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ ngày)

70.000đ đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 20 phút gọi ngoại mạng

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS