270Gb (3GB/ ngày) + Miễn phí Youtube + Miền phí xem TV360

600.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

45GB (1,5GB/ ngày) + Miễn phí Youtube + Miễn phí xem TV360

100.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1800Gb (5Gb/ ngày) + Miễn phí xem TV360

1500.000đ đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

900Gb (5Gb/ ngày) + Miễn phí xem TV360

750.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

150GB (5GB/ ngày) + Miễn phí xem TV360

125.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360GB (1GB/ ngày) + Miễn phí Youtube + Miễn phí xem TV360

960.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180GB (1GB/ ngày) + Miễn phí Youtube + Miễn phí xem TV360

480.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

2160GB (6GB/ngày) + Miễn phí gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) + 1200 phút ngoại mạng + Xem TV360 Basic

2160.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1080GB (6GB/ ngày) + Miễn phí nội mạng (10 phút/ cuộc) + 600 phút ngoại mạng + Miễn phí xem TV360 Basic

1080.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

6GB/ ngày (180GB) + Miễn phí nội mạng (10 phút/ cuộc) + 100 phút ngoại mạng + Free TV360 Basic

180.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1440GB (4GB/ ngày) + Miễn phí nội mạng 10p/ cuộc + 100 phút ngoại mạng/ tháng + TV360 Basic

1920.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720GB (4GB/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng (10 phút/ cuộc) + 600 phút ngoại mạng + Xem TV360 Basic

960.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

4GB/ ngày + Miễn phí nội mạng 10p/cuộc + 100p ngoại mạng + TV360 Basic

160.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1800GB (5GB/ ngày) + Miễn phí TV360 Basic

1620.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

5GB/ ngày (900GB) + Miễn phí TV360 Basic

810.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

150GB (5GB/ ngày) + Miễn phí xem TV360 Basic

135.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360GB (1Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube, Messenger + Miễn phí TV360 Basic

1200.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180GB (1Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube, Messenger + Miễn phí TV360 Basic

600.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30GB (1G/ ngày) + Miễn phí Facebook, TikTok, Youtube, Messenger + Miễn phí xem TV360 Basic

100.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (1,5GB/ngày) +Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 600 phút gọi ngoại mạng

1800.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

270Gb (1.5Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube +Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 300 phút gọi ngoại mạng

900.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 360 phút gọi ngoại mạng

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 180 phút gọi ngoại mạng

720.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

45Gb (1.5Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook , Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 50 phút gọi ngoại mạng

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 30 phút gọi ngoại mạng

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1080Gb (3Gb/ ngày)

1800.000đ đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (2Gb/ ngày)

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (1.5Gb/ ngày)

1080.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ngày)

840.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

2880Gb (8Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 1200 phút gọi ngoại mạng

2400.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (2Gb/ ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 960 phút gọi ngoại mạng

1800.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (1.5Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 600 phút gọi ngoại mạng

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút +360 phút gọi ngoại mạng

1080.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (3Gb/ ngày)

900.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (2Gb/ ngày)

720.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

270Gb (1.5Gb/ ngày)

540.000 đ/1800 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (1Gb/ ngày)

420.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1440Gb (8Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 600 phút gọi ngoại mạng

1200.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (2Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 480 phút gọi ngoại mạng

900.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (1gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 180 phút gọi ngoại mạng

540.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

270Gb (1.5Gb/ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 300 phút gọi ngoại mạng

720.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

90Gb (3Gb/ ngày)

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60Gb (2Gb/ ngày)

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

45Gb (1,5Gb/ ngày)

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

240Gb (8Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 100 phút gọi ngoại mạng

200.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60Gb (2Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút gọi ngoại mạng

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

45Gb (1,5Gb/ ngày) + Miên phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút gọi ngoại mạng

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút gọi ngoại mạng

90.000đ đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ ngày)

70.000đ đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (4Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 600 phút gọi ngoại mạng + 25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox + Miễn phí xem TV360

1200.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS