90Gb (3Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + Miễn phí 100% data truy câp Tiktok

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1440GB (4GB/ngày) + Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút + 1200 phút gọi ngoại mạng + 25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox + Miễn phí gói TV360

2400.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (4Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 600 phút gọi ngoại mạng + 25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox + Miễn phí xem TV360

1200.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360GB (4GB/ngày) + Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút + 300 phút gọi ngoại mạng + 25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox + Miễn phí gói TV360

600.000 đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1080Gb (3Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 600 phút gọi ngoại mạng + 25Gb lưu trữ dữ liêu LifeBox + Miễn phí xem TV360

1800.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (3Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 300 phút gọi ngoại mạng + 25Gb lưu trữ dữ liêu LifeBox + Miễn phí Xem TV360

900.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

270Gb (3Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 150 phút gọi ngoại mạng + 25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox + Miễn phí xem TV360

450.000 đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

2160Gb (6Gb/ ngày) + Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 1200 phút gọi ngoại mạng

1800.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1080Gb (6Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 600 phút gọi ngoại mạng

900.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (6Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 300 phút gọi ngoại mạng

450.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (2Gb/ ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 600 phút gọi ngoại mạng

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360 (2GB/ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 300 phút gọi ngoại mạng

360.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (2Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 150 phút gọi ngoại mạng

360.000 đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1440GB (4GB/ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 600 phút gọi ngoại mạng

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (4Gb/ ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 300 phút gọi ngoại mạng

720.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (4GB/ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 150 phút gọi ngoại mạng

360.000 đ/90 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (2Gb/ ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 600 phút gọi ngoại mạng

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360 (2GB/ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 300 phút gọi ngoại mạng

720.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (2GB/ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 150 phút gọi ngoại mạng

360.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

5GB/ngày - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 35 phút gọi ngoại mạng - Miễn phí SMS nội mạng - Miễn phí gói TV360 Basic

70.000 đ/7 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

15Gb (5Gb/ ngày + Miễn phí các cuộc gọi nội mang dưới 20 phút + 15 phút gọi ngoai mạng + Miễn phí nhắn tin SMS nọi mạng + Miễn phí gói TV360

30.000 đ/3 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

5GB data + Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút + 5 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí SMS nội mạng + Miễn phí gói TV360 Basic

10.000 đ/1 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180GB (6Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút+ 100 pút gọi ngoại mạng

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

120Gb (4GB/ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 50 phút gọi ngoại mạng

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

15Gb (500Mb/ ngay) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút

70.000đ đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút + 20 phút gọi ngoại mạng

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

129Gb (4GB/ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 100 phút gọi ngoại mạng - 25Gb lưu trữ LifeBox - Miễn phí gói TV360

200.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

90Gb (3GB/ngày) - Miễn phí các cuộc gọi dưới 20 phút - 50 phút gọi ngoại mạng - 25Gb lưu trữ LifeBox - Miễn phí xem phim trên TV360

150.000đ đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60Gb (2GB/ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 50 phút gọi ngoại mạng

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

120Gb (4GB/ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 50 phút gọi ngoại mạng

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60Gb (2GB/ngày) - Miễn phí tất cả các cuộc gọi dưới 20 phút - 50 phút gọi ngoại mạng

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS