270Gb (3GB/ ngày) + Miễn phí Youtube + Miền phí xem TV360

600.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

45GB (1,5GB/ ngày) + Miễn phí Youtube + Miễn phí xem TV360

100.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360GB (1GB/ ngày) + Miễn phí Youtube + Miễn phí xem TV360

960.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180GB (1GB/ ngày) + Miễn phí Youtube + Miễn phí xem TV360

480.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30GB (1GB/ ngày) + Miên phí Youtube + Miễn phí xem TV360

80.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360GB (1Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube, Messenger + Miễn phí TV360 Basic

1200.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180GB (1Gb/ngày) + Free TikTok, Facebook, Youtube, Messenger + Miễn phí TV360 Basic

600.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30GB (1G/ ngày) + Miễn phí Facebook, TikTok, Youtube, Messenger + Miễn phí xem TV360 Basic

100.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (1,5GB/ngày) +Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 600 phút gọi ngoại mạng

1800.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 360 phút gọi ngoại mạng

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

180Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 180 phút gọi ngoại mạng

720.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

45Gb (1.5Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook , Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 50 phút gọi ngoại mạng

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ ngày) + Miễn phí Facebook, Tiktok, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 30 phút gọi ngoại mạng

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí data ứng dụng Youtube

3.000 đ/1 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí data ứng dụng Youtube

10.000 đ/7 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

Miễn phí data truy cập YouTube

30.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS